Слово «яснося» з бойківської говірки

Василь Кривоніс

У бойківському словнику є слово “яснося” (ясно на дворі), це прикметник чи іменник, бо у цьому словнику це не позначають, а прикладу вживання до цього слова не подали? І яка етимологія цього слова?

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0002225

Dandemis

Це прислівник, до того ж у бойківських говірках також присутні прислівники темнося (ся темно), видкося (ся видко) тощо. Етимологія питома, псл. *ěsno і псл. *sę.

Василь Кривоніс

Це прислівник, до того ж у бойківських говірках також присутні прислівники темнося (ся темно), видкося (ся видко) тощо. Етимологія питома, псл. *ěsno і псл. *sę.

Щиро дякую!