Значення слова
Рулетка — багатозначне слово. 1. Засіб вимірювання довжини. 2. Гра.
Приклад вживання

Сьогодні, крім звичайної вимірювальної рулетки, використовуються лазерні мірні рулетки.

Походження

від фр. roulette — «коліщатко»

Розділи
Схожі слова
Слово додав

Перекладаємо слово рулетка (інструмент)

méra
5
אלישע פרוש 24 листопада 2019
11 травня 2023


За письмо

За полісемію/багатозначність

3 січня

Тоді вже мірянка

3 січня

+, алє ꙋкраııньскоıѫ мълвоıѫ потрѣбьно є пıсатı "мѣра" къıрıлıцєıѫ.

Andrii Andrii 2 березня 2019
3 січня

Мірянка коротше

довгомір
2
Yuriy Hertsyk 3 березня 2019
3 січня

Рулетки бувають різні

3 січня

+

мірячка
2

Слово рулетка походить від слова скручувати. Місія цього інструменту не скручувати, а міряти.

Джуліан Хайр 21 листопада 2019
мі́рянка
1

Звучить більш по-українськи ніж мірячка

3 січня

Инший наголос тоді. Наросток -янк- на себе перетягує наголос. Діл - діля́нка.

3 січня

Гу́лянка, постóянка, спІванка, кóпанка, бóвтанка, мáзанка, лáянка, вІянка...

3 січня

Бистря́нка, джереля́нка, сокиря́нка (якраз інструмент), житня́нка, попадя́нка, жовтя́нка

3 січня

Сливень усюди гуля́нка, хоч Грінченко подає подвійний у цьому слові, але в його постоя́нка

3 січня

Якщо слово має значення гри чи дії, наголос точно падає на третій із кінця наголос, за інші випадки не знаю.

3 січня
3 січня

Отже за наголос однозначно –

3 січня

Боже, яка дурня. Адже я вам надав купу слів з наголосом на перший склад. Таке враження, що ваша рідна — москвинська, а не українська

3 січня

Ось ще приклади:
Вáтянка, ви́стоянка, сІянка, дóянка, гáянка, гу́лянка, а не моск. гуля́нка, кáм'янка, обІцянка, поби́ванка, карбóванка, балáканка, ря́жанка, пря́жанка, óранка, мальóванка, заму́рзанка, захвóйданка, сподІванка, несподІвснка, мéшканка, зáйманка, забóвтанка, захльóпанка, обІдранка, обшáрпанка, фу́рманка, склáданка

3 січня

Ви там очі жмурите? Я вам дав посилання подивитись. І ще раз повторюю: ви на Грінченка завсідно спираєтесь, але не зрієте подвійний наголос.

3 січня

Щодо мови мовчіть і поготів. Я завсіди додаю джерела, а ви - белькіт та нісенітниці. Не моя провина, що ви не здатні їх осягнути.

3 січня

Джерела?
Вам повилазило? Якраз мої витяги з тих джерел!
Якраз це ви неспроможні осягнути джерела, які самі ж надали 🤷‍♂️🤦‍♂️

3 січня

Для незрячих можу надіслати ще раз: r2u.org.ua: *янка

3 січня

😆🤦‍♂️🤡
Бувайте. Далі нецікаво розмовляти з такими людьми

3 січня

Упродовж усього обговорення ви себе огидно поводите. "Такі" тут тільки ви, й на одповідне ставлення й заслуговуєте. Спасибі, що показали себе блазнем наостанок.

3 січня

Він ся завсїди блазнем показує.

3 січня

Сідайте за підручники, може, розуму наберетесь

3 січня

"Звучить більш по-українськи ніж мірячка"

Байдуже, шчо Вам тамо звучить.

3 січня

Та я зрозумів, що мови геть не знаєте. Про це не тільки я вам сказав. 🤷‍♂️

міруля
0
Vadik Veselovsky 3 березня 2019
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
3 січня

Треба тут вилучити згадування про гру, щоб не спантеличувати мовців

3 січня

Міра, мірячка, мірострічка, міруля...
Може, мірянка? Звучить по-нашому, не має инших тям

3 січня

Доладніше буде саме міра серед усіх.

3 січня

🤦‍♂️
МІ́РА, и, жін.

1. Одиниця виміру чого-небудь. Міри виникли в зв'язку з потребою людини вимірювати розміри навколишніх предметів (Фізика, I, 1957, 11); Слово це [маршрут] стоїть першим у Кузьчиному зошиті. В тому синенькому зошиті, де на обкладинці надрукована таблиця множення й метричні міри (Олесь Донченко, VI, 1957, 15); Міра ваги; Міра об'єму.

2. чого, яка. Те саме, що мірка 2. За міру вівса чи віз гною він знайшов би як віддячити (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1959, 12); В млині беруть шістнадцяту міру з млива! Не великий заробіток і ґазді, і мірошникові (Нечуй-Левицький, II, 1956, 412).

3. Певна величина, що є одиницею виміру в конкретних умовах. — Проти своєї натури налива [шинкар] якраз повну міру (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 247); Тільки потім, уже по вечері, прийшла до господи жінка якась «одержима».. і принесла для Мессії олії пахучої міру (Леся Українка, I, 1951, 427); Новий цар.. звелів нову [гвардію] набирати. Та щоб був один у один: високий, станкий, показний. Максим якраз підійшов під міру (Панас Мирний, I, 1949, 215).

4. Те, чим міряють, вимірюють що-небудь. Нехай прийдуть ось до табору та спитають Охріма Супоню; а в мене овесець важненький, дешево віддам, і міра людська (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 10);
// Те саме, що міряння. — Як це ви переміряли город? Та нехай його чорти спечуть з такою мірою! — гукнула не своїм голосом Мотря (Нечуй-Левицький, II, 1956, 355).

5. перен. Те, що є основою для оцінки, вимірювання або порівняння чого-небудь. Що вчора мірою було — Півміри стало нині (Максим Рильський, III, 1961, 22); Мірою всіх успіхів нашого соціалістичного мистецтва є міра його реалізму, міра правдивого, конкретно-історичного відтворення дійсності в її революційному розвитку (Про багатство літератури, 1959, 157).

6. Величина, розмір, ступінь чого-небудь. Чарочки усякої міри і стакани, усе хрустальне, так і сяє (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 241); Небо вкрила хмара сіра, Щезла часу й місця міра, Налягла густая тьма (Іван Франко, XIII, 1959, 375); Був колись я дужий, прудкий, міри своїй силі не знав, зроду не боявся ні хвороби, ні втоми (Ігор Муратов, Буковинська повість, 1959, 263).
♦ Без міри: а) дуже багато, у великій кількості. Ось уночі пробудились думки: «Спиш?» — мені крикнули і залюбки кров мою пить почали, як вампіри... П'ють без ваги, без жалю і без міри... (Леся Українка, I, 1951, 271); — Багато сонця [на селі], без міри чистого повітря, навкруги добро — і чоловік добрішав (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 461); б) дуже сильно; безмірно. І тільки що човни уздріли [аркадяни], То всі злякалися без міри, Один к Троянцям підступив (Іван Котляревський, I, 1952, 201); А зараз без міри рада, сиджу в авдиторній тиші (Любов Забашта, Нові береги, 1950, 134); В (у) значній (великій, вищій, деякій, певній і т. ін.) мірі; До деякої (якоїсь, певної і т. ін.) міри; Значною (великою, якоюсь і т. ін.) мірою — про певний ступінь чого-небудь. Заробляючи, аби тільки не вмерти з голоду, Франко за цей період в значній мірі одірваний був од української літератури, і це для нас велика втрата (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 34); Лице його було таким мокрим від поту і таким у вищій мірі напруженим, що викладач без жалю не могла дивитися на нього (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 55); Він [М. Гудзій] береже «спадщину» не як «архіваріус»: для нього в ній цінні ті риси, які до певної міри зв'язують її з новим часом, з нашою епохою? (Над. літ-во, 3, 1957, 35); Свого часу чималої популярності набув українсько-російський словник, .. відредагований, а великою мірою і укладений Борисом Грінченком (Максим Рильський, III, 1956, 66); В (у) міру: а) відповідно до чого-небудь (сил, можливостей здібностей і т. ін.). Всю ніч чесно, в міру своїх сил виконував він з молоддю свої вироки, розбиваючи німецькі каски березовим прикладом (Олександр Довженко, I, 1958, 150); Кожен художник творить у міру свого таланту, розуміння дійсності, характеру зв'язків зі своєю епохою (Радянське літературознавство, 1, 1961, 44); б) залежно від чого-небудь. Підійшов, нарешті, і Хома, який в міру наближення його черги ставав усе тихішим, малопомітним (Олесь Гончар, III, 1959, 102); В міру засвоєння вправ [з гімнастики] слід збільшувати кількість сполучень вправ, повторень окремих поєднань (Художня гімнастика, 1958, 11); в) скільки треба; достатньо. То як часом майстер напився в саму міру, ні замало, ні забагато, то розказував одну подію зі свого життя (Василь Стефаник, I, 1949, 30); Вона була статна, краля, трохи косоока, в міру весела і в міру сумна (Юрій Яновський, II, 1958, 100); В (у) міру того як — в той час як, у відповідності з тим як. В міру того як він [робітник] голодніє і слабне від утоми і задухи, його думки робляться сумніші (Іван Франко, IV, 1950, 27); Невістчин жах зростав у міру того як вона бігла додому, а там набув розміру паніки: син не повертався (Юрій Яновський, II, 1954, 108); В (у) повній мірі — цілком. — Ви відмінно знищили греблю в районі колгоспу і поновили в повній мірі висушене колись болото, зробивши непрохідною для фашистських танків цю ділянку (Юрій Яновський, I, 1954, 69); Знати міру див. знати; Над (понад, через) міру; Не в міру — занадто, дуже. За те їм так там [у пеклі дівкам, бабам, молодицям] задавали, Що через міру мудровали І верховодили над всім (Іван Котляревський, I, 1952, 139); [Руфін:] Справді, християни лагідні понад людську міру й звичай (Леся Українка, II, 1951, 416); Мовчати й переживати самому все, що сталося в цей вечір і що взнав, — було над міру (Ле і Левада, Південний захід, 1950, 17); На подвір'ї управитель.. незлобно пересварюється зі своєю не в міру ревнивою дружиною (Михайло Стельмах, I, 1962, 89); Повною мірою — сповна. Але за ваші [про внутрішню буржуазію] шакалячі зрадницькі кусання ми відміримо повною мірою (Василь Еллан, II, 1958, 223); Почуття міри — розуміння належних меж, належного ступеню у яких-небудь діях, у виявленні чого-небудь. Почуття міри — ознака зрілості таланту (Вітчизна, 11, 1962, 182); У похмурій кімнаті, заставленій без почуття міри м'якими меблями, за великим столом сидить товстий чоловік — шеф шосейного відділу (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 65); Тією або (чи) іншою мірою; У тій або (чи) іншій мірі — про певний ступінь чого-небудь.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 744.

3 січня

Використайте ще раз ту "емоцію". 4 значіння стало більмом в оці?

3 січня

— Дай мені міру.
— Яку саме?

Ви дуркуєте чи справді не розумієте мови?

3 січня

Ярославе, у кожного різне чуття мови. Поясніте, чому воно вам не подобається) Я не захищаю слово "міра", але довід "не розумієте мови" точно нічим не зарадить.

3 січня

Пише казна-що. Надав усі значіння й розказує про "дуркуєте". Сміх та й годі.

3 січня

Так ви ще раз уважно прочитайте коментарі 🤷‍♂️

3 січня

Якщо тільки-но почали вивчати мову, то навіщо сперечаєтесь і пишете дурню? 🧐

Поділитись з друзями