Останні події

вчора 12:39
слово tbr

Значення: Акронім. Перелік книжок, які людина хоче або планує прочитати. Вживається книголюбами.

Приклад вживання: Я додав цю книжку до свого TBR.

Andrii Andrii додав
19 серпня

Значення: Політична наука, що визначає засоби і методи для досягнення геополітичної мети держави або групи держав-союзників — збереженні і збільшенні…

Приклад вживання: Геостратегія оперує категоріями соціуму, економіки, політики, національної культури, військової міці та інших стратегічних елементів не…

Andrii Andrii додав
19 серпня

Значення: Доктрина або, скоріш, світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та дії; прагматизм судить про значення ідей…

Приклад вживання: Філософський рух прагматизму був започаткований у США як теорія знання Чарльзом С. Пірсом (1878) і його головними представниками були…

Andrii Andrii додав
19 серпня

Значення: Політика чи дипломатія, яка спирається на владу та реальні умови та можливості.

Приклад вживання: Реальна політика зосереджена на силі та здатності впливати на рішення інших країн, а не на ідеалах, моралі, або принципах.

Andrii Andrii додав
19 серпня
слово церемонія

Значення: Обряд, урочиста процедура ритуального значення, що відбувається за особливою нагодою.

Приклад вживання: Слово «церемонія», що вживається по відношенню до події, саме по собі має на увазі її урочистість. Однак, оскільки слово «церемонія» має й…

Andrii Andrii додав
19 серпня
слово імператив

Значення: Юриспруденція, філософія, мовознавство. Беззастережна, категорична вимога; веління, наказ. Те саме, що Наказовий спосіб.

Приклад вживання: Зауваження рецензента аж ніяк не можуть бути імперативом для автора.

Andrii Andrii додав
19 серпня
слово імпульс

Значення: Мпульсом або вектором кількості руху в класичній механіці називається міра механічного руху тіла, векторна величина, що для матеріальної…

Приклад вживання: Сума векторів імпульсу тіл для будь-якої замкнутої системи є величиною сталою.

Andrii Andrii додав
18 серпня

Значення: Те саме, що обличчя. Вираз обличчя, гримаса. Про яку-небудь людину, постать. Індивідуальний образ, характерні риси кого-, чого-небудь.

Приклад вживання: Перед очима в Балабухи стояли, як намальовані, дві свіжі фізіономії.., обидві веселі, рум'яні (І. Нечуй-Левицький).

Andrii Andrii додав
18 серпня
слово атрибут

Значення: Інф. властивість об'єкту, ознака, описувач даних. ◆ Атрибут файлу. філос. Суттєва, невід'ємна власти­вість предмета або явища. ◆ Рух —…

Приклад вживання: Атрибу́т (attribute) — невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його…

Andrii Andrii додав
18 серпня

Значення: Вимога, пов'язана з обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних наслідків у разі її невиконання.

Приклад вживання: Російські окупанти на Донбасі висунули черговий ультиматум Україні.

Andrii Andrii додав
18 серпня

Значення: Єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не…

Приклад вживання: Централізована унітарна держава характеризується тим, що управління на всіх суб-національних (нижчих загальнодержавного) територіальних…

Andrii Andrii додав
18 серпня

Значення: Соціально-психологічна характеристика особистості, яка відображає її прагнення максимально підпорядкувати своєму впливові партнерів по…

Приклад вживання: Крайня форма авторитаризму — тоталітаризм.

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово касація

Значення: Перевірка судом третьої інстанції законності та обґрунтованості вироків і рішень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадію…

Приклад вживання: Сучасна касація зародилася і з часом остаточно сформувалася у Франції.

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Величина, яка характеризує кількість даного компонента у багатокомпонентній системі, середовищі, тобто відносна кількість даного компонента…

Приклад вживання: Концентрація часток Концентрація розчину Концентрація гідросуміші Концентрація гірничого виробництва Концентрація гірничих…

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Приклад вживання: Професійна компетенція — вміння використати знання, навички, досвід в конкретно даних умовах, досягнувши при цьому максимально позитивного…

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Одна з форм конкурентних відношень, біологічна несумісність мікроорганізмів різних видів, коли один вид мікроорганізмів пригнічує…

Приклад вживання: А. відомий ще з часів Л. Пастера і відображає еволюційно утворені форми боротьби мікроорганізмів за джерела енергії та живлення.

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної…

Приклад вживання: Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначає Закон України «Про кооперацію».

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Термін, який залежно від контексту може означати: орган місцевого самоврядування; приміщення, яке займає орган місцевого…

Приклад вживання: Як орган місцевого самоврядування муніципалітет становить собою утворені у визначеному порядку органи (установи), через які територіальна…

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: В математиці комбінація або сполука це спосіб вибору декількох речей з більшої групи, де (на відміну від розміщення) порядок не має…

Приклад вживання: У випадку з маленькими числами можливо підрахувати кількість сполук.

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Переробка літературного твору (прозового, поетичного) для постановки його на сцені або для радіо- чи телевистави.

Приклад вживання: Інсценізація має на меті засобами драматургії передати ідейно-художній зміст твору, тут можлива і його інтерпретація.

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово конгрес

Значення: Найвищий орган деяких міжнародних організацій. З'їзд, збори, нарада з широким представництвом, переважно міжнародного характеру.

Приклад вживання: Конгрес Українських Націоналістів.

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Будь-який випадок (утрата, розголошення, крадіжка, несанкціоноване копіювання тощо) з ключовими документами (ключовими даними) та засобами…

Приклад вживання: Тоді говорять про компрометацію закритого ключа, з якої випливає компрометація електронного підпису, створеного з його допомогою.

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між…

Приклад вживання: Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово доктрина

Значення: Вчення, наукова або філософська теорія, політична система, керівний теоретичний чи політичний принцип (наприклад, військова доктрина) або…

Приклад вживання: За загальним правилом будь-яка доктрина ділиться на офіційну, створювану на національному рівні або наднаціональному (експертні висновки…

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово фікція

Значення: Що не відповідає дійсності, та не збігається з реальними явищами та процесами, має значну відмінність від оригіналу та ориніальної…

Приклад вживання: Фікції можуть міститись у гіпотезі чи диспозиції правової норми, а також набувати зовнішнього вираження у нормі-фікції, інституті права.

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово мораль

Значення: Система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується…

Приклад вживання: Філософ Джеремі Бентам зауважив, що мораль “у найзагальнішому розумінні — це вчення про мистецтво направляти дії людей таким чином, аби…

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово суверен

Значення: Носій верховної влади.

Приклад вживання: Літописи називають галицьких бояр «мужами галицькими».. І дійсно, це були великі феодальні суверени, подібні до західноєвропейських баронів.

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень…

Приклад вживання: Поняття кваліфікація визначено в Міжнародній стандартній класифікації професій - 2008 як «здатність працівника виконувати конкретні…

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово фермент

Значення: Органічні каталізатори білкової або РНК природи, що утворюються в живих організмах.

Приклад вживання: За хімічним складом ферменти можуть належати до простих чи складних білків.

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово буржуазія

Значення: Один з термінів для позначення того класу індустріального суспільства, який, за Е.Райтом, володіє інструментами контролю над: інвестиціями…

Приклад вживання: В наук. колах термін Б. тісно пов'язаний з марксистським дискурсом, а тому багато сучасних укр. дослідників воліють уникати його, віддаючи…

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Форма державного ладу, за якої правління здійснюється представниками родової знаті; спадкова знать, вищий стан, привілейована соціальна…

Приклад вживання: Термін "аристократія" для позначення певного типу держ. ладу вперше застосували давньогрец. філософи Платон і Арістотель.

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово легіон

Значення: Основна військова організаційна одиниця в армії Стародавнього Риму.

Приклад вживання: У епоху римського царства легіоном називалося все римське військо, що було ополченням чисельністю близько 3 тисяч піхотинців і 300…

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово істерія

Значення: Застарілий медичний діагноз, в наш час відповідний ряду психічних розладів легкого та середнього ступеня тяжкості.

Приклад вживання: Діагноз «істерія» був украй популярний у медицині кінця XIX — початку XX століття. На матеріалі істерії Ж. М. Шарко і З. Фрейд зробили ряд…

Andrii Andrii додав
17 серпня

Значення: Система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людини-громадянина і не визнає автономії від…

Приклад вживання: Тоталітаризмом вважається політичне панування, яке вимагає необмеженого керування підлеглими і їхнє повне підкорення поставленим згори…

Andrii Andrii додав
17 серпня
слово диктатура

Значення: Нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп…

Приклад вживання: Диктату́ра — необмежена влада в державі особи, групи осіб, суспільної верстви, що на відміну від демократії, тримається не на вільних і…

17 серпня
слово брошура

Значення: Невелика (не більше як 4—5 друкованих аркушів) книжка, звичайно в м'якій оправі (Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. —…

Приклад вживання: О Ленінське слово, народжене в бурі, Одлите на сірий газетний папір! О, як ти кипіло в тоненькій брошурі І владно вело і виводило…

Yaroslav Shpak додав
16 серпня
слово трапеція

Значення: Чотирикутник, дві протилежні сторони якого паралельні, а інші дві сторони — не паралельні.

Приклад вживання: Середня лінія паралельна основам трапеції, а її довжина дорівнює їх півсумі.

14 серпня
слово дворф

Значення: Представник міфічного підземного народу карликів-ковалів.

Приклад вживання: Однак щойно очі зиркнули на емблему, яку було витиснуто нижче плеча правиці, пухкий та бородатий дворф відразу ж зрозумів, з ким має…

Yaroslav Shpak додав
14 серпня
слово калій

Значення: Ка́лій — хімічний елемент, належить до групи лужних металів, символ К, атомний номер 19; атомна маса 39,098. М'який сріблясто-білий метал.

Приклад вживання: У сухому повітрі калій енергійно взаємодіє з киснем повітря.

Andrii Andrii додав
14 серпня

Значення: Болісна туга за своєю Батьківщиною, бажання повернути попереднє становище і спроба одомашнити чужу навколишню дійсність.

Приклад вживання: Ймовірно, перший письмовий опис ностальгічних переживань міститься в епопеї Гомера «Одіссея».

Yaroslav Shpak додав
11 серпня

Значення: Математичний термін, що означає результат дії піднесення до степеня.

Приклад вживання: Для натуральних n степінь числа j утворюється множенням числа на себе n разів.

11 серпня
слово таймкод

Значення: Цифрові дані про час, що записуються спільно з зображенням і звуком для їхньої подальшої синхронізації на окремих носіях.

Приклад вживання: А насправді жодної недоречності у жартівливій відповіді не було, і в цьому можна переконатися, переслухавши її разом із запитанням, та…

10 серпня
слово канабіс

Значення: Рослина.

Приклад вживання: Медичний канабіс вставляє краще за промисловий.

Yaroslav Shpak додав
10 серпня
слово косинус

Значення: Відношенням прилеглого катету до гіпотенузи.

Приклад вживання: Теорема косинусів є узагальненням теореми Піфагора.

Yaroslav Shpak додав
10 серпня

Значення: Сторона прямокутного трикутника, яка межує з протилежним "стоячим" катетом і гіпотенузою.

Приклад вживання: Косинус кута є відношенням довжин прилеглого катету до гіпотенузи.

Yaroslav Shpak додав
10 серпня

Значення: Сторона прямокутного, яка межує з прилеглим катетом і протилежна гіпотенузі.

Приклад вживання: Синус кута дорівнює довжині протилежного катету поділеному на довжину гіпотенузи.

Yaroslav Shpak додав
10 серпня

Значення: Сторона прямокутного трикутника прилегла до прямого кута.

Приклад вживання: Відповідно до теореми Піфагора, сума квадратів довжини катетів дорівнює квадрату довжини гіпотенузи.

Yaroslav Shpak додав
10 серпня

Значення: Гіпотенуза — сторона прямокутного трикутника, яка лежить навпроти прямого кута.

Приклад вживання: Якщо треба підрахувати довжину гіпотенузи при відомих розмірах двох інших сторін, можна скористатися теоремою Піфагора.

Yaroslav Shpak додав
10 серпня
слово синус

Значення: Відношення протилежного катету до гіпотенузи.

Приклад вживання: Визначення синусу гострого кута в контексті прямокутного трикутника: для заданого кута, є відношенням довжини катета, що є протилежним…

Yaroslav Shpak додав
10 серпня
слово куб

Значення: Правильний многогранник, кожна грань якого є квадратом. Окремий випадок паралелепіпеда і призми.

Приклад вживання: Для того, щоб зафарбувати куб так, що сусідні грані не мали однакового кольору, необхідно принаймні три кольори.